Dodání zboží

Objednané zboží lze dodat těmito způsoby:

3.1 Dodání zboží při osobním odběru na provozovně FIŠER–KVĚTINY, Helena Ottová, Pod Všemi svatými 2, Plzeň

3.2 Dodání zboží odesláním příjemci – v rámci ČR.

3.2.1 Při dodání zboží odesláním příjemci prodávající odesílá zboží příjemci určenému kupujícím do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je prováděna dopravcem.

3.2.2 Dopravce přepraví zboží na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravní lhůtě. Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího.

3.2.3 Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce ověří totožnost příjemce pouze ústním dotazem, není povinen zkontrolovat totožnost příjemce dle osobních dokladů.

3.2.4 V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat, je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu.

3.2.5. Při nezastižení příjemce na kupujícím určeném místě, lze provést opakované dodání zboží. Bylo-li nedodání zboží způsobeno vinou kupujícím poskytnutých chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce, bude opakované dodání zboží provedeno, po doplnění kontaktních údajů na příjemce a úhradě poplatku za opakované dodání zboží (viz. platný Ceník), v nejkratší možné dodací lhůtě. Poplatek lze uhradit osobně na provozovně nebo on-line platbou. Kontakt na příjemce lze doplnit telefonicky na č. +420 602 522 822. V případě, že kupující neuhradí poplatek za opakované dodání zboží či nedoplní kontaktní údaje na příjemce do 24 hodin od vyrozumění o nezastižení adresáta, bude objednávka považována za vyřízenou, přičemž se kupní cena ani poplatek za dodání kupujícímu nevrací.
Přečtěte si kompletní obchodní podmínky!

Fišer květiny nabízí
Nejvíce prodávané kytice
Výběr neobsahuje žádné položky.